Idet en computer kan betragtes som en universel maskine der kan programmeres til at fungere som en hvilken som helst anden formel/formaliseret maskine, bør det også være muligt at formulere en generel beskrivelse af computere og deres virkemåde.

Et eksempel på en sådan generel formulering er en Turing maskine, som netop dannede udgangspunkt for udviklingen af computere. En Turing maskine er dog ikke praktisk anvendelig til komplekse systemer. Andre generelle systemteorier for systemmodellering af dynamiske systemer som DEVS og Petri Net er orienterede mod simulering og er dermed heller ikke umiddelbart egnede til implementering af direkte eksekverbar computer programkode. Det bør dog tilsvarende være muligt at beskrive computere og deres virkemåde på andre generelle måder orienteret mod implementering af direkte eksekverbar computer programkode.

Tilsvarende er lavniveau maskinekodeprogrammering af computere ikke praktisk anvendelig til komplekse systemer, hvorfor der i vid udstrækning anvendes højniveau programmeringssprog og andre højniveau systemmodelleringssprog til systemudvikling af computerbaserede systemer. Det centrale for sådanne højniveau systemmodelleringssprog er anvendelsen af abstraktioner for ofte benyttede konstruktioner og skjulning af unødvendige detaljer. Indenfor generel systemteori er opdeling og opbygning af systemer i/med delsystemer ligeledes centralt for håndtering og eventuelt reducering af systemkompleksitet.

Fremfor at benytte mange forskellige specielle systemmodelleringssprog med hver sine abstraktioner, som det i vid udstrækning i dag er tilfældet i forbindelse med systemudvikling af computerbaserede systemer, bør der kunne formuleres generelle abstraktionsmekanismer, der giver tilsvarende muligheder for at formulere højniveau abstraktioner.

De mange forskellige specielle systemmodelleringssprog omfatter som regel abstraktionsmekanismer til hierarkisk opdeling af systemmodeller i systemer og delsystemer. Derudover omfatter mange specielle systemmodelleringssprog ligeledes abstraktionsmekanismer i form af klassificering og systemmodellering af abstrakte systemtyper og konkrete forekomster af (del)systemer. Disse to former for generelle abstraktionsmekanismer går således igen i mange specielle systemmodelleringssprog samt indenfor generel systemteori.

Generelle systemteorier for systemmodellering af dynamiske systemer som DEVS og Petri Net er matematisk baserede af hensyn til at opnå den nødvendige detaljering og præcision for at kunne anvende systemmodellerne til simulering. Dette er tilsvarende nødvendigt med henblik på at implementere direkte eksekverbar computer programkode. Det er dog typisk kun en del af en systemmodel for et computerbaseret system der er direkte computerbaseret mens at andre dele af systemmodellen omfatter domænet og omgivelserne som for eksempel i form af et social system. Til systemmodellering af dette er matematisk detaljering og præcision eventuelt ikke muligt og hensigtsmæssigt. Som for generelle systemteorier selv er matematisk præcision ønskelig men ikke altid mulig og hensigtsmæssig, og eksisterende generelle systemmodelleringssprog som DEVS og Petri Net er således eventuelt ikke velegnede. Det bør dog være muligt at formulere et generelt systemmodelleringssprog der muliggør matematisk præcision uden dog at kræve det således at det også muliggør uformel, tvetydig og inkonsistent systemmodellering for i hvert fald dele af systemet.

Systemmodellering af computerbaserede systemer omfatter systemmodellering af såvel processer som data, hvor data omfatter såvel simple data som komplekse data i form af for eksempel sammensatte datastrukturer, hierarkiske og relationelle data, samt objekter. Generelle systemmodelleringssprog som DEVS og Petri Net er derimod primært orienteret mod systemmodellering af dynamiske processer og omfatter kun simple data og simple, sammensatte datastrukturer i form af strukturerede matematiske sæt. Der er dog formuleret udvidelser/varianter af Petri Net, der også omfatter komplekse hierarkiske og relationelle datastrukturer.

Generelle systemmodelleringssprog som DEVS og Petri Net omfatter systemmodellering af dynamiske systemer som hierarkiske netværk af input-output transformerende processer. Systemmodellering af computerbaserede systemer omfatter tilsvarende systemmodeller i form af for eksempel dataflow diagrammer men også mange andre former for systemmodeller som for eksempel strukturdiagrammer, entitet-relation modeller, netværk af kommunikerende objekter, samt sekvenser af programkode instruktioner. Der anvendes således meget forskellige systemmodeller, men de kan dog alle modelleres som en form for matematiske grafer omend meget forskellige matematiske grafer. Det bør dog eventuelt være muligt at integrere dem igennem fælles graf baserede koncepter.

Der er således mange lighedspunkter og fælles koncepter mellem generel systemmodellering og systemmodellering af computerbaserede systemer men også mange forskelle specielt med hensyn til implementeringen af koncepterne. De generelle systemmodelleringssprog som DEVS og Petri Net er dermed heller ikke umiddelbart anvendelige og hensigtsmæssige til fuld systemmodellering af computerbaserede systemer. Det bør dog være muligt at formulerer et generelt systemmodelleringssprog, der er anvendeligt til fuld systemmodellering af computerbaserede systemer omfattende uformelle, sociale delsystemer såvel som formelle, maskinelle delsystemer.