Denne rapport er udarbejdet som kandidatafhandling på cand. merc. dat. studiet på Handelshøjskolen i København. Rapporten er udarbejdet af Søren Vejrum med Leif Bloch Rasmussen som vejleder.

Søren Vejrum, 18. juni 1999

Rapportudgaver
Rapporten er udarbejdet som et hypertekst dokument i form af et såkaldt "trelligram" samt som World Wide Web sider. Denne udgave af rapporten inkluderer digitale kopier af benyttet reference litteratur som bilag i det omfang disse har været tilgængelige. NB: Disse bilag er kun til personlig, uddannelsesmæssig brug og kopieringsrettigheder er ikke indhentet fra ophavsretshaverne. Derudover er rapporten udarbejdet i en papirudgave uden reference litteratur som bilag.

Trelligram udgaven af rapporten kræver Microsoft Windows 95/98/NT styresystem for at kunne læses. World Wide Web udgaven af rapporten kræver installation af World Wide Web browser software for at kunne læses. Reference litteratur er vedlagt som bilag i form af World Wide Web sider eller Adobe Acrobat PDF filer og kræver installation af World Wide Web browser og Adobe Acrobat Reader for at kunne læses.

Læsevejledning
Rapporten er udformet som et antal sidesekvenser af forskellig detaljeringsgrad. Den overordnede sekvens opsummerer alle væsentlige problemstillinger og konklusioner og kan læses separat. Derudover er de fire hovedtemaers problemstillinger og konklusioner hver især uddybet i separate sekvenser med mere detaljeret argumentation og litteratur referencer. Det anbefales at rapportens overordnede sekvens læses først i sin helhed, hvorefter de detaljerende sekvenser kan læses.

Da rapporten er udarbejdet som et hypertekst dokument er de enkelte sider og sidegrupperinger formuleret således at de i et vist omfang kan læses som enkeltstående, uafhængige afsnit. Dette medfører dog også en vis grad af overlapninger og gentagelser ved sekventiel læsning, som eventuelt kræver lidt tilvænning for læseren i forhold til sekventielt formulerede rapporter.

De enkelte sider er opbygget med et grafisk oversigtskort for rapportens struktur, sekvenser og sider øverst på siden. Oversigtskortet er "aktivt" med mulighed for hurtig bladring til de enkelte sider. Oversigtskortet findes dog ikke i papirudgaven af rapporten. I venstre kolonne på siden findes et antal navigeringspile til bladring mellem rapportens sider - frem og tilbage i siderne for den aktuelle sekvens samt op og ned for skift mellem de forskellige detaljeringsniveauer. Umiddelbart under navigeringspilene findes en liste over detaljerende sider (hvis nogen), og derunder en liste over litteratur referencer (hvis nogen) for den aktuelle side. De listede detaljerende sider og litteratur referencer er "aktive" for umiddelbar bladring til de pågældende sider. Papirudgaven er organiseret i "naturlig" rækkefølge til sekventiel læsning af siderne.

Af hensyn til den umiddelbare læsevenlighed af teksten er litteratur referencer ikke angivet i selve teksten men i venstre margin medmindre at det drejer sig om direkte citater eller henvisninger. Ved angivelse af litteratur referencer i venstre margin er teksten i det pågældende afsnit delvist en syntese og/eller omtale af idéer præsenteret i litteratur referencerne samt egne idéer og udsagn.

Det antages at læseren har et bredt kendskab til computerbaserede systemer og systemudvikling, og "almindelige" teorier, metoder og begreber introduceres derfor ikke nærmere i rapporten. For yderligere information henvises til den refererede litteratur med mere detaljerede beskrivelser af de anvendte teorier, metoder og begreber.